خانه
آشنايي با مديريت
بخش ها
لينكهاي مفيد
نقشه سایت
ارتباط با ما

نمونه قرارداد

تهيه نرم‌افزار دانشگاه علوم پزشكي شيراز

به استناد نامه شماره... مورخه..... مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي شيراز اين قرارداد فيمابين دانشگاه علوم پزشكي شيراز با كد اقتصادي شماره ل 17-793-115 به نمايندگي جناب آقاي .... دانشگاه بعنوان كارفرما (خريدار) و شركت .....به مديريت به آدرس:....كه ازاين پس پيمانكار ناميده مي‌شود به شرح و شرايط ذيل منعقد مي‌گردد.

 

ماده1- موضوع قرارداد:

تهيه، نصب، راه اندازي و آموزش نرم‌افزار........

تبصره1: حق كپي‌رايت (License) متعلق به كارفرما مي‌باشد.

تبصره2: مدت ضمانت، پشتيباني و صحت عملكرد نرم‌افزار يكسال از تاريخ راه‌اندازي است.

تبصره3: ضمانت نرم‌افزار شامل آموزش كاربري، رفع اشكالات احتمالي و پشتيباني است.

تبصره4: چنانچه نرم‌افزار تحويل شده به كارفرما داراي تمامي قابليت‌هاي موجود درمشخصات پيوستي قرارداد نباشد بنا به تشخيص كارشناسان امر، كارفرما مي‌تواند خسارت وارده را از فروشنده اخذ نمايد. ميزان خسارت وارده با تأييد كميته نظارت بر خريد نرم‌افزار دانشگاه تعيين مي‌گردد.

ماده 2- مشخصات فني برنامه :

مشخصات فني برنامه تحت عنوان پروپوزال پيوست قرارداد مي‌باشد.

ماده 3- مبلغ كل قرارداد:

-.... ميباشد كه پس از ارائه گزارش كار و تأييد مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه و كسور قانوني قابل پرداخت ميباشد.

تبصره1- نحـوه پـرداخت:

تبصره 2: پیمانکار متعهد می‌شود نتیجۀ تحلیل سیستم را که طبق برنامه زمانبندی ارائه شده در پروپوزال (پیوست قرارداد) انجام می‌گیرد، در اختیار کارفرما قرار دهد.

تبصره3: فروشنده موظف است به ازاي مبلغ پيش پرداخت، ضمانت‌نامه به خريدار تحويل نمايد.

تبصره4: چنانچه پيمانكار در مدت قرارداد نسبت به نصب، آموزش و پشتيباني نرم افزار اقدام ننمايد به ازاي هر روز تأخير مبلغ ريال (....هزار ريال) جريمه و از مبلغ كل قرارداد كسر مي‌گردد. (اگر تأخير مورد نظر تحت‌شرايط خاصي كه شركت پيمانكار قادر به كنترل آن نباشد صورت‌گيرد، پيمانكار در اين زمينه تعهدي نخواهد داشت.)

تبصره5: پيمانكار موظف است معادل 10% كل قرارداد...... (ميليون ريال) را جهت ضمانت‌نامه حسن انجام كار موضوع قرارداد بصورت ضمانت‌نامه يا سپرده بانكي به كارفرما ارائه نمايد.

تبصره6: پرداخت كليه كسور قانوني اعم از بيمه، ماليات، عوارض و ... به عهده فروشنده ميباشد.

ماده 4-مدت قرارداد:

مدت قرارداد ......پس از امضاء قرارداد است.

تبصره1: مدت شروع گارانتي پس از نصب و راه اندازي نرم‌افزار مي‌باشد.

ماده 5- تعهدات پيمانكار :

الف- پيمانكار متعهد مي‌شود تمامي آنچه را كه بعنوان اهداف نرم‌افزار، ويژگي‌ها و اجزاء نرم‌افزار، فرآيند جمع‌آوري اطلاعات در نرم‌افزار، فرآيند تهيه گزارشات آماري در نرم‌افزار، فن‌آوري‌هاي توليد نرم‌افزار و امكانات نرم‌افزار مطابق طرح پيشنهادي خود بيان نموده است محقق سازد.

ب- پيمانكار متعهد مي‌شود تمامي آنچه را كه به عنوان روش و زمان‌بندي استقرار و عملياتي نمودن سيستم در سازمان مطابق طرح پيشنهادي خود عنوان نموده است محقق سازد.

ث-پیمانکار متعهد می‌شود نتیجۀ تحلیل سیستم را که طبق برنامه زمانبندی ارائه شده در پروپوزال (پیوست قرارداد) انجام می‌گیرد، در اختیار کارفرما قرار دهد.

ج- پيمانكار متعهد مي‌شود آموزش‌هاي لازم را طبق طرح پيشنهادي خود در محل دانشگاه علوم پزشكي شيراز و با هماهنگي و نظارت مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه ارائه دهد.

چ- پيمانكار متعهد مي‌شود كه مشخصات بهينه سخت‌افزاري server و تنظيمات لازم نرم‌افزاري را بصورت مشروح و مستند در اختيار كارفرما قرار دهد.

ح- در صورت هرگونه اشكال در سيستم نرم‌افزاري پيمانكار موظف است ظرف حداقل (48 ساعت)با هماهنگي كارشناسان مديريت فن‌آوري اطلاعات جهت رفع اشكال اقدام نمايد. در غيراينصورت برابر نظريه كارشناس ميزان خسارت وارده محاسبه و از سپرده حسن انجام كار وي موضوع ماده 3 تبصره 5 كسر خواهد شد.

خ-پيمانكار متعهد مي‌شود كه تحليل كامل و جامع سيستم را با استاندارد UML انجام داده و آن را در اختيار كارفرما قرار دهدد- پيمانكار متعهد مي‌شود كليه مستندات آموزشي را بصورت كتابچه در اختيار كارفرما قرار دهد.

ذ- چنانچه كارفرما در طول مدت قرارداد و يكسال ضمانت نرم‌افزار فوق ‌احتياج به تجهيزات جديد داشته باشد، پيمانكار ملزم به تهيه آن در قبال ارائه فاكتور هزينه‌هاي مربوطه مي‌باشد و كارفرما پس از بررسي نسبت به پرداخت وجه آن اقدام خواهد نمود.

ز- پيمانكار موظف است درصورت لزوم نيروهاي متخصص خود را در ساعت‌هاي كاري در ساختمان مركزي دانشگاه مستقر نمايد.

س- پيمانكار متعهد می‌شود تعهدات ناشي از اين قرارداد را براساس استاندارهاي معمول وحرفه اي و مورد تائيد ناظر و مديريت فن‌آوري اطلاعات انجام دهد.

ش- پيمانكار موظف است طي نامه رسمي نماينده يا نمايندگاني را جهت ارتباط رسمي به كارفرما معرفي نمايد.

ص- پیمانكار موظف ميباشد اطلاعات خصوصي كارفرما را كه از بررسيها، مطالعات، گزارشات و يا منابع مختلف ديگر بدست آمده است در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار ندهد و درحفظ اموال و نرم افزار كارفرما مجدانه كوشش نمايد. چنانچه موردي مشاهده يا گزارش گرديد كارفرما حق خواهد داشت برابر مقررات با وي رفتار نمايد.

ض- پيمانكارمتعهد می شود بدون اطلاع كارفرما آنچه متعلق به كارفرما است اعم از نرم افزار يا سخت افزار و يا اطلاعات مربوطه را از واحد خارج ننمايد.

ط- پيمانكار حق واگذاري يا انتقال موضوع قرارداد را بدون موافقت كارفرما كلاً يا جزئاً به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد.

ع- ارائه خدمات پشتيباني به مدت 10 سال به عهده پيمانكار مي‌باشد كه پس از يكسال ضمانت پشتيباني، قرارداد پشتيباني جداگانه منعقد خواهد شد.

غ- پيمانكار موظف است مجوز رسمي خود را كه از شوراي عالي انفورماتيك كشور اخذ نموده است، به كارفرما ارائه نمايد.

ماده6- تعهدات كارفرما:

الف- تهيه قطعات سخت افزاري مورد لزوم به عهده كارفرما و در صورت تهيه قطعه بوسيله پيمانكار هزينه خريد آن براساس ارائه فاكتور پرداخت خواهد بود.

ب- كارفرما متعهد مي شود شخص يا اشخاص داراي صلاحيت فني را كه به تائيد مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه رسيده باشند به عنوان نماینده به پيمانكار معرفي نمايد.

ت- كارفرما متعهد ميگردد كه از داده‌هاي خود كپي پشتيبان تهيه نمايد. در صورت عدم تهيه نسخه پشتيبان توسط كارفرما و بروز نقص يا از بين رفتن بانك اطلاعاتي، پيمانكار تعهدي ندارد اما براي بازيابي اطلاعات همكاري مي‌نمايد.

ماده 7: كارفرما مي‌تواند در صورت صلاحديد قرارداد را يك جانبه فسخ نمايد.

ماده 8: كارفرما مي‌تواند مبلغ ريالي حجم عمليات اين قرارداد را تا 25% كاهش يا افزايش دهد.

ماده 9: در صورت بروز اختلاف، موضوع بدواً در جلسه مشترك بررسي و در صورت عدم توافق از طريق اداره حقوقي دانشگاه رسيدگي و چنانچه رفع اختلاف نشد از طريق مراجع قضائي اقدام خواهد شد.

ماده10: پيمانكار موظف است تعهدات خود را برابر شرايط و ضوابط تعيين شده در قرارداد از طرف كارفرما يا مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه به انجام برساند بديهي است در صورتيكه پيمانكار در انجام تعهدات خود كوتاهي نمايد، كارفرما مختار است براي بار اول از اولين دريافتي پيمانكار به ميزان دوبرابر خسارت وارده كسر نمايد. تعيين ميزان خسارت بعهده كارشناس ذيصلاح خواهد بود و در صورت تكرار ، قرارداد را يكجانبه فسخ و سپرده وي را به نفع دولت ضبط نمايد.

ماده 11: در صورتيكه پيمانكار به دلايلي تمايل و توانائي لازم جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد را ندارد ميبايست مراتب كتباً به كارفرما اعلام نمايد.

ماده 12-مسئولیت‌های حقوقی: مسئوليتهاي حقوقي و جزائي ناشي از روابط كار و مقررات قانون تأمين اجتماعي به عهده پيمانكار بوده و در اين زمينه كارفرما هيچگونه مسئوليتي را عهده‌دار نيست، بديهي است اين امر، رافع مسئوليتهاي شخصي افراد در مقابل قوانين حقوقي و جزائي نميباشد.

ماده13 - قانون منع مداخله کارکنان دولت: پيمانكار متعهد مي‌گردد مشمول ماده 31 قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب ديماه 1337 نباشد.

ماده14 - نشانی پیمانکار : اقامتگاه قانوني شركت و شماره تلفن همان است كه در عنوان قرارداد ذكر شده و چنانچه نامه‌اي به شركت ارسال گردد ابلاغ شده تلقي گرديده و پيمانكار متعهد است در صورت تغيير محل و يا شماره تلفن مراتب را حداكثر ظرف مدت 48 ساعت پس از جابجائي و تغيير مكان كتباً به كارفرما اعلام نمايد.

ماده -15: ساير شرايط و مواردي كه در اين قرارداد پيش‌بيني نشده است تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به قراردادها و قوانين جاري مملكت بوده و لازم الاتباع مي باشد.

ماده 16: اين قرارداد در16 ماده، 12 تبصره، 5 نسخه و 6 صفحه تنظيم و هر نسخه حكم واحد را دارد.

                               1.مجري                                                                                           2. كار فرما

 

 

                    3.مدير فن آوري اطلاعات دانشگاه                                             4. مدير خدمات پشتيباني دانشگاه

 

 

                    5.مسئول امور قراردادها                                                          6. رئيس اداره حقوقي و املاك دانشگاه

 

 

                                                 7.مسئول حسابداري مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه

 

 

 
کلیه حقوق برای SUMS محفوظ است.